rechten en plichten

de algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

 1. Leveringsvoorwaarden
  1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, producten en overeenkomsten van Gezond Sapvasten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.
  2. Eventuele algemene inkoopvoorwaarden die de afnemer hanteert zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. Onder afnemer in de zin van deze algemene voorwaarden worden verstaan al degenen die bij Gezond Sapvasten bestellingen plaatsen, producten kopen of overeenkomsten met Gezond Sapvasten sluiten, ongeacht hun benaming.
 2. Prijzen en levertijden
  1. Facturering geschiedt tegen de prijzen die gelden op de datum van levering.
  2. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Gezond Sapvasten is bevoegd de overeengekomen prijzen op grond van kostenstijgingen, ongeacht aard en de reden ervan, -en derhalve onder meer als gevolg van verhoogde grondstofprijzen te verhogen.
  3. Er worden verzendkosten in rekening gebracht.
  4. Levering vindt plaats uit beschikbare voorraad, rekening houdend met 8 kalenderdagen.
 3. Betaling
  Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Door overschrijding van deze termijn treedt verzuim in en kunnen wij aanspraak maken op 3% rente per maand. Alle aan een eventuele incasso verbonden kosten zijn voor rekening van de afnemer.
 4. Eigendomsvoorbehoud
  Gezond Sapvasten behouden eigendom van geleverde zaken tot alle gefactureerde bedragen met –indien van toepassing- inbegrip van rente en kosten integraal zijn voldaan. Vanaf dat moment zijn de producten voor rekening en risico van de afnemer en gaat het eigendom over naar de afnemer.
 5. Exportverbod
  Mede i.v.m. de aard van de producten is het de afnemer niet toegestaan deze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanuit Gezond Sapvasten te exporteren.
 6. Reclamaties
  1. Reclamaties dienen schriftelijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de producten van Gezond Sapvasten te worden vermeld. Indien tijdig is gereclameerd bij Gezond Sapvasten en afnemer de zaken in goede staat heeft geretourneerd, zal Gezond Sapvasten hetzij een gratis nieuwe levering verzorgen, hetzij de afnemer voor de terugontvangen zaken crediteren. Tot meer dan deze inspanningsverplichting is Gezond Sapvasten nimmer behouden.
  2. Reclamatie schort de betalingsverplichting niet op.
 7. Aansprakelijkheid
  1. In geval van toerekenbare niet, niet tijdige, niet volledige of niet deugdelijke levering van producten en/of diensten, is aan de plicht van Gezond Sapvasten tot vergoeding van de schade volledig voldaan door hetgeen door de afnemer is gekocht althans waartoe opdracht is gegeven, alsnog te leveren, te verbeteren dan wel te herstellen, één en ander naar de keuze van Gezond Sapvasten.
  2. De aansprakelijkheid van Gezond Sapvasten is in alle gevallen uitdrukkelijk beperkt tot het in lid 1 van dit artikel bepaalde of, indien dezerzijds geen vervanging, verbetering of herstel plaatsvindt, tot het bedrag van de koopsom, zodat wij nimmer aansprakelijk zijn voor enige verdere schade, gevolgschade daaronder begrepen, en wij mitsdien in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voorvloeiende uit aanspraken van derden jegens de afnemer of welke andere schade dan ook.
  3. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet onze eventuele aansprakelijkheid uit hoofde van dwingend rechtelijke bepalingen met betrekking tot product- en dienstenaansprakelijkheid.
  4. Gezond Sapvasten zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan wij jegens de afnemer zouden zijn. De afnemer vrijwaart ons, zowel in als buiten rechte, tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van Gezond Sapvasten bedingen.
  5. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Gezond Sapvasten geldt in ieder geval niet als toerekenbaar (en komt derhalve evenmin voor ons risico) in geval van overmacht, waaronder onder meer is te verstaan verzuim en/of tekortkoming van onze leveranciers, opdrachtnemers, vervoerders of andere door ons ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking, politieke staking of uitsluiting, rellen of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen – al dan niet van politieke aard – waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, klimatologische omstandigheden, bijzondere bodemgesteldheden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid in redelijkheid niet meer van ons kan worde gevergd en/of in redelijkheid niet aan ons kunnen worden toegerekend en/of in redelijkheid niet door ons voorzienbaar waren.
 8. Eigendomsrechten
  Auteursrechten, octrooirechten, merk- en modelrechten en alle overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder tevens is begrepen knowhow, op, in en aan onze producten en diensten, berusten bij Gezond Sapvasten.
 9. Toepasselijk recht, acceptatie voorwaarden
  1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen voortvloeiende uit deze algemene verkoopvoorwaarden en de door Gezond Sapvasten met de afnemer gesloten overeenkomsten, zullen exclusief worden voorgelegd aan en beslecht door de bevoegde rechter te Roermond.
  3. Door plaatsing van een bestelling verklaart afnemer zich bekend en akkoord met deze voorwaarden.
 10. Website Cookies
  Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

  Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

  De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

  U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

  Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.